Zgodovina PGD Velenje

Proslavljati stodesetletnico obstoja kateregakoli društva je Častitljiv in pomemben dogodek. Nemirno 20. stoletje je namreč nasprotovalo vsakršni tradiciji in le redke institucije, ideje ali gibanja so v bolj ali manj nespremenjeni obliki preživele tolikšno dobo.

Za gasilstvo to prav gotovo velja zaradi njegovega humanega poslanstva, ki kljub patini časa nikoli ni izgubilo svoje človekoljubne note. v sloveniji so bili prvi poskusi ustanovitve gasilskih enot že v začetku šestdesetih let 19. stoletja, septembra leta 1869 pa je bila prva požarna bramba ustanovljena v metliki. Ideja prostovoljnega gasilstva se je nato hitro širila po kranjskem, štajerskem in koroškem. V Šaleški dolini v času, ko je leta 1897 v velenju nastajalo gasilsko društvo, gasilstvo še ni bilo razvito, saj je v tem času delovalo samo društvo v Šoštanju, ustanovljeno že leta 1879. V nekoliko bolj oddaljeni okolici pa so delovala gasilska društva še v Dobrni, Celju, Vojniku, Vitanju in Slovenj Gradcu. Ostala gasilska društva v Šaleški dolini so, razen družmirskega, ki je začelo delovati leta 1908, bila ustanovljena precej kasneje: Gasilsko društvo v Šentilju npr. leta 1932, v Šaleku leta 1933, v Pesju leta 1946 itd.

Zato pa je bil konec 19. stoletja in začetek našega stoletja v znamenju nastajanja številnih društev. Tudi v Velenju in Šoštanju so nastajala druga društva in organizacije, v katerih so ljudje množično sodelovali. Hkrati pa je bil to tudi čas ostrih, predvsem besednih bojev med slovensko in nemško mislečimi prebivalci doline in vsako politično društvo je moralo izbirati med obema skrajnostma.