VOLILNI RAZGLAS

za volitve organov in funkcionarjev PGD Velenje
za obdobje 2023 – 2028

1. za funkcijo predsednika PGD Velenje je kandidat
 1. KARLI PRIVŠEK
2. za funkcijo poveljnika PGD Velenje je kandidat
 1. SEBASTJAN KOPER
3. za člane Nadzornega odbora PGD Velenje so kandidati naslednji:
 1. ŠUMAN ROBERT
 2. RING MATJAŽ
 3. KAMENICKI DAVOR
 4. PIRNAT MITJA
 5. KOREN DAVID
 6. DROBEŽ MITJA
 7. ZAGOŽEN BOŠTJAN

Voli se 3 kandidate

4. za člane disciplinske komisije PGD Velenje so kandidati naslednji:
 1. KOPER JOŽE
 2. ŠUMAN ŠTEFAN
 3. JAMNIKAR JOŽE
 4. ŠMON KLARA
 5. KOREN ROMAN

Voli se 3 kandidate

Volilna komisija PGD Velenje

 

Volilni Razglas

Na podlagi statuta Prostovoljnega gasilskega društva Velenje in Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev, upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva Velenje objavlja

SKLEP O RAZPISU VOLITEV V ORGANE DRUŠTVA

Razpisane funkcije

 1. Predsednik PGD Velenje
 2. Poveljnik PGD Velenje

Razpisan organ društva:

 1. nadzorni odbor ( trije člani )
 2. disciplinska komisija ( trije člani in dva namestnika )

Volitve bodo potekale na občnem zboru PGD Velenje, ki bo v soboto, 25.marca 2023 v prostorih PGD Velenje.

 

Pogoji kandidiranja

Kandidat za predsednika, poveljnika, člana Nadzornega odbora  ter člana Disciplinske komisije je lahko vsak polnoleten član/članica PGD Velenje, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

Kandidat za predsednika PGD Velenje mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut PGD Velenje.

Kandidata za predsednika lahko predlaga skupina 5 članov, imeti mora strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD Velenje ter ustrezno gasilsko izobrazbo.

Kandidat za poveljnika PGD Velenje mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

Kandidata za poveljnika lahko predlaga skupina 5 članov operativne enote. Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi s področja gasilstva za opravljanje te funkcije.

 

Kandidati za člane Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut PGD Velenje.

 

Kandidati za člane Disciplinske komisije morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog delovanja disciplinske komisije, ki jih določa Statut PGD Velenje

Kandidati za predsednika oziroma poveljnika PGD morajo predstaviti vizijo in razvoj PGD za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa PGD. Kandidati za predsednika PGD morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in  člane Upravnega odbora, kandidati za poveljnika PGD pa kandidate za namestnika poveljnika in člane Poveljstva. Predstavitve se opravijo na članskem sestanku ali volilnem Občnem zboru.

Kandidat lahko odda samo eno kandidaturo za funkcijo in organu.

Kandidatura

Posameznik na razpisane funkcije kandidira tako, da odda pisno kandidaturo, ki mora vsebovati:

 1. ime in priimek kandidata
 2. rojstni datum kandidata
 3. naslov stalnega prebivališča
 4. funkcijo oz. funkcijo v organu na katero kandidira
 5. kraj in datum izpolnitve kandidature ter lastnoročni podpis kandidata

Kandidatura lahko vsebuje še vizijo in predstavitev kandidata.

Kandidatura mora biti oddana na naslov Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Žarova ulica 2, 3320 Velenje, s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura« do zaključka kandidacijskega postopka ( najkasneje do vključno 25. februarja 2023 ).

Sklep o razpisu volitev za funkcionarje in organe PGD Velenje 2023

Na podlagi 4. točke 27. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Velenje, je Upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva PGD Velenje na svojem 44. zasedanju, dne 29.11.2022, sprejel naslednji

 

 

PRAVILNIK

o kandidacijskem postopku za volitve

organov in funkcionarjev PGD Velenje  za obdobje 2023 do 2028

 

 1. SPLOŠNO

 

 1. člen

(vsebina urejanja)

S tem pravilnikom se urejajo sestava, imenovanje in naloge Kandidacijske komisije, kandidacijski postopek ter postopek izvolitve predsednika, poveljnika, članov Upravnega odbora, članov Poveljstva, predsednika in drugih članov Nadzornega odbora ter predsednika in članov Disciplinske komisije Prostovoljnega gasilskega društva Velenje (v nadaljevanju: PGD) za mandatno obdobje 2023 do 2028

 

 1. KANDIDACIJSKA KOMISIJA

 

 1. člen

(sestava in imenovanje Kandidacijske komisije)

(1) Kandidacijska komisija ima 5 članov.

(2) Kandidacijsko komisijo s sklepom imenuje Upravni odbor PGD.

(3) Članstvo v Kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za funkcionarja.

 

 1. člen

(naloge Kandidacijske komisije)

(1) V roku 15 dni od imenovanja Kandidacijske komisije skliče predsednik PGD prvo sejo Kandidacijske komisije.

(2) Na prvi seji člani Kandidacijske komisije:

 1. izvolijo predsednika in podpredsednika;
 2. opredelijo volilna opravila volilnega Občnega zbora PGD v letu 2023 in rok za njihovo izvedbo (v nadaljevanju rokovnik);
 3. opredelijo vsebino razpisa kandidacijskega postopka.

(3) Rokovnik in razpis kandidacijskega postopka se objavita na oglasni deski PGD in preko  drugih ustaljenih načinov obveščanja.

 

 1. člen

(razpis kandidacijskega postopka)

Razpis kandidacijskega postopka vsebuje:

– navedbo organov in funkcionarjev, za katere poteka kandidacijski postopek in njihovo število;

– mandatno obdobje;

– pogoje in rok za kandidiranje;

– obvezne podatke pisnih kandidatur;

– predlagatelje kandidatov in izvolitve.

 

 

 

 

 

 

 

III. KANDIDACIJSKI POSTOPEK

 

 1. člen

(splošna določba)

(1) Kandidat je lahko vsak, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje.

(2) Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti pisno soglasje h kandidaturi za posamezno funkcijo do roka, določenega z rokovnikom. S soglasjem se kandidat zavezuje za sposobno in vestno izpolnjevanje funkcije, za katero kandidira.

(3) Kandidatura ugasne s pisnim umikom soglasja, ki ga lahko kandidat predloži kandidacijski komisiji najkasneje do konca kandidacijskega roka oziroma z izvolitvijo na posamezno funkcijo.

(4) Kandidat lahko kandidira samo za eno  funkcijo in v enem organu.

 

 1. člen

(splošni pogoji)

Kandidat za predsednika, poveljnika, člana Nadzornega odbora in člana Disciplinske komisije je lahko vsak polnoleten član/članica PGD, ki med članstvom uživa zaupanje in ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

 

 1. člen

(posebni pogoji za predsednika PGD)

Kandidat za predsednika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut PGD.

 

 1. člen

(posebni pogoji za poveljnika PGD)

Kandidat za poveljnika PGD mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

 

 1. člen

(posebni pogoji za namestnika poveljnika, podpoveljnika in pomočnike)

(1) Kandidat za namestnika poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

(2) Kandidat za podpoveljnika oziroma za pomočnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe in Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

 

 1. člen

(posebni pogoji za člane Nadzornega odbora)

Kandidati za člana Nadzornega odbora morajo imeti znanje in izkušnje, potrebne za izvajanje nalog Nadzornega odbora, ki jih določa Statut PGD.

 

 1. člen

(predlagatelji kandidatov)

(1) Kandidate za predsednika PGD lahko predlaga skupina najmanj 5 članov. Kandidate za poveljnika lahko predlaga skupina najmanj 5 operativnih članov.

(2) Kandidata za namestnika predsednika in člane Upravnega odbora predlaga izvoljeni predsednik, v skladu s Statutom.

(3) Kandidate za namestnika poveljnika in člane poveljstva pripravi izvoljeni poveljnik.

 

 

 

 

 

 

 

 1. člen

(predstavitev kandidatov)

Kandidati za predsednika oziroma poveljnika PGD morajo predstaviti vizijo in razvoj PGD za mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa PGD. Kandidati za predsednika PGD morajo predstaviti tudi kandidate za namestnika predsednika in  člane Upravnega odbora, kandidati za poveljnika PGD pa kandidate za namestnika poveljnika in člane Poveljstva. Predstavitve se opravijo na članskem sestanku ali volilnem Občnem zboru.

 

 1. člen

(objava liste kandidatov)

(1) Kandidacijska komisija ob začetku kandidacijskega postopka na oglasni deski PGD objavi listo možnih kandidatov za posamezne funkcije v PGD , ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

(2) Lista kandidatov za posamezne funkcije se oblikuje po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov in vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, letnico rojstva, stopnjo splošne izobrazbe in gasilski čin.

 

 1. POSTOPEK IZVOLITVE

 

 1. člen

(izvolitev predsednika in poveljnika)

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev za predsednika PGD  oziroma za poveljnika PGD kandidate, ki imajo predpisano podporo.

 1. člen

(izvolitev namestnika predsednika in članov Upravnega odbora)

(1) Predsednik PGD, izvoljen na volilnem Občnem zboru PGD, predlaga v izvolitev kandidata za namestnika predsednika PGD.

(2) Predsednik PGD, izvoljen na volilnem občnem zboru PGD, predlaga v izvolitev člane Upravnega odbora.

 1. člen

(izvolitev namestnika poveljnika in članov Poveljstva)

(1) Poveljnik PGD, izvoljen na volilnem Občnem zboru PGD, predlaga v izvolitev kandidata za namestnika poveljnika in člane Poveljstva.

 1. člen

(izvolitev predsednika in članov Nadzornega odbora)

Kandidacijska komisija predlaga v izvolitev kandidate, ki so jih predlagali člani PGD, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje te funkcije in so podali pisno soglasje.

 

 1. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

 1. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski PGD.

Pravilnik o kandidacijskem postopku 2023