Poročilo predsednika za leto 2016

Spoštovani,

Kljub temu, da je bilo leto 2016 dokaj mirno kar se tiče naravnih nezgod in požarne ogroženosti je naše delo na področju izobraževanj, usposabljanj ter dela na fizičnih pripravah naših članov in članic normalno potekalo po pripravljenem letnem planu. Vsekakor pa smo imeli veliko dela s pripravami na adaptacijo in dograditev gasilskega doma ter začetki organiziranja praznovanja ob 120 letnici PGD VELENJE.

Naj pa vseeno omenim večja dela in naloge katere smo opravili oziroma jih moramo še opraviti v tekočem letu
– V mesecu maju smo izvedli 24. Tradicionalno srečanje pionirjev gasilcev za pokal mesta Velenje
– Pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek priprav na razpis za adaptacijo in dograditev gasilskega doma
– Pričetek aktivnosti pri organizaciji 120 obletnice prostovoljnega gasilskega doma
– Izvedba strokovne ekskurzije za članstvo PGD Velenje in končnega izleta za gasilsko mladino prostovoljnega gasilskega društva Velenje.

Upravni odbor društva se je v lanskem letu sestal na 11 rednih ali izrednih sejah ter eni korespondenčni seji. Na vse seje so bili vabljeni ali seznanjeni tudi člani nadzornega odbora. Sprejeli smo 65 sklepov, ki smo jih tudi realizirali oziroma je njihova realizacija v teku.

Sodelovanje s poklicnim jedrom društva je zgledno in poteka korektno. Uspelo nam je urediti napredovanja katera so bila sproščena s strani države a hkrati se je pokazalo, da bo potrebno prevetriti samo sistematizacijo delovnih mest ter celotno organiziranost delovanja poklicnega jedra kot samega društva s poklicnim jedrom. Prav tako nam je uspelo ureditev zaposlitve novega zaposlenega ob pomoči MO Velenje,

Vendar še vedno ostaja naša želja po popolnitev vseh izmen vsaj s tremi gasilci na izmeno, kar omogoča takojšen izvoz in je tudi bilo napisano v Strategiji gasilske organiziranost v MO Velenje.

Vsako društvo, ki se zaveda svojega poslanstva se zaveda tudi, da je ena najvažnejših nalog vzgoja mladih. Naši mladinci in pionirji so imeli zbor mladih v petek 03.02.2017. O njihovem delu bo spregovoril njihov predstavnik, sam pa lahko zatrdim, da so mentorji storili veliko, da mladi radi prihajajo v gasilski dom, da se med nami gasilci dobro počutijo predvsem pa, da se pripravljajo na to, da bodo nekoč postali operativci in nosilci prostovoljnega gasilstva v Velenju.

Dobro sodelovanje smo nadaljevali tudi z reševalci Zdravstvenega doma Velenje in policijsko postajo Velenje, ter poskrbeli tudi, da se ne srečujemo samo na intervencijah, saj smo si na koncu leta že tradicionalno skupaj z njimi in skavti zaželeli veliko lepega v novem letu.

Čeprav vam je vsem delo gasilca znano in da smo kos vsem nalogam, moramo veliko časa nameniti operativnemu delu kjer moramo biti dosledni. To pa je lahko dosledno in kvalitetno opravljeno le, če smo strokovno usposobljeni in učinkovito opremljeni. Zato z gotovostjo trdim, da smo lahko ponosni na našo usposobljenost in pripravljenost saj veliko vlagamo v izobraževanje, v osebno in skupno zaščitno opremo, ter gasilsko tehniko kjer pa se vedno bolj srečujemo s težavami zaradi neusklajene in nelogične zakonodaje.

Poleg opreme in tehnike pa je potrebna tudi telesna pripravljenosti. Zato se redno usposabljamo in udeležujemo gasilskošportnih tekmovanj v društvih in gasilski zvezi.