Razpis za zaposlitev 2 prostih delovnih mest

Upravni odbor Prostovoljnega gasilskega društva (UO PGD) Velenje je dne, 1. 10. 2020 na svoji redni seji sprejel sklep o postopku nove zaposlitve na 2 prosti delovni mesti GASILEC (m/ž), zato na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 36/20 – ZIUPPP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 98/20 – ZIUPDV) in v skladu z Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19), objavlja PGD Velenje dve prosti delovni mesti v Poklicnem jedru pri PGD Velenje.

Kandidat za gasilca (m/ž), ki bo poklicno opravljal naloge gasilstva mora poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še posebne pogoje:

  1. Da je operativno aktiven član gasilske organizacije vsaj 2 leti.
  2. Da ima srednjo tehnično ali srednjo strokovno izobrazbo in je polnoleten.
  3. Da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje (priložiti potrdilo ob prijavi).
  4. Da je državljan RS ( priložiti potrdilo ob prijavi).
  5. Da že ima vozniško dovoljenje »B in C kategorije« oz., da »C kategorijo« opravi v roku enega leta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo opravljenih več strokovnih tečajev s področja operativnega gasilstva. Izbrana kandidata bosta pred sklenitvijo delovnega razmerja morala opraviti ustrezen zdravniški pregled, opravljen v skladu s 5. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 19/18) z dodatnim pregledom za delo na višini.
Kandidati, ki pridejo v ožji izbor bodo opravljali tudi preizkus fizične sposobnosti.
Datum: 15.10.2020 Številka: 138/2020

Z izbranima kandidatoma bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 18 mesecev, z 2 mesečnim poskusnim delom in polnim delovnim časom ter z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, po uspešno zaključenem šolanju in opravljenem strokovnem izpitu. Zaposlitev se financira iz proračuna Mestne občine Velenje.
Zdravniški pregled se opravi na stroške delodajalca.
Kandidati naj svoje prijave s priloženo zahtevano dokumentacijo in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti kuverti priporočeno na naslov:
Prostovoljno Gasilsko društvo Velenje, Žarova cesta 2, 3320 VELENJE pripisom ZA ZAPOSLITEV, do vključno 22.10.2020.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku 8 dni po zasedanju komisije in potrditvijo Upravnega odbora PGD Velenje ter MO Velenje.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Objava razpisa zaposlitev 2020

Upravni odbor PGD Velenje